รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.7
(มหาวิทยาลัย) จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เชิงปริมาณ  
1.78
จำนวนรางวัล
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองกิจการนิสิต
   ซ่อน/แสดง

จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ 90 รางวัล
จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ 100 รางวัล
จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ 110 รางวัล
จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ 120 รางวัล
จำนวนรางวัลที่นิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัล ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ 130 รางวัล

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 12 84
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
89 103 132 153 153 240
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารสรุปผลการดำเนินงานนิสิตและศิษย์ได้รับรางวัล