รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.6
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.78
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานและมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือปรึกษาหารือ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน ตัวแทนชุมชนและสังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 ) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ-วิทยาลัยบูรณาการงานบริการวิชาการหรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ-วิทยาลัย กับการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
4 ) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
5 ) มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมาย

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 3 3 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานและมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- 1.2.6-1/1-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.2.6-1/2-คณะกรรมการดำเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561    
- 1.2.6-1/3 -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)    
- 1.2.6-1/4-มคอ.3 ภาคต้น ปีการศึกษา 2561    
- 1.2.6-1/5-มคอ.3 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือปรึกษาหารือ โดยมีการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน ตัวแทนชุมชนและสังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.2.6-2/1-หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 14 พฤศจิกายน 2561    
- 1.2.6-2/2-หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 21 พฤศจิกายน 2561    
- 1.2.6-2/3-หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 24 ธันวาคม 2561    
- 1.2.6-2/4-หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 27 พฤษภาคม 2562 หน้า 33    
- 1.2.6-2/5-หนังสือเชิญประชุม+รายงานการประชุม 20 กุมภาพันธ์ 2562 หน้า 27    
- 1.2.6-2/6-หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร ค.    
- 1.2.6-2/7-หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร ค.    
3) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ-วิทยาลัยบูรณาการงานบริการวิชาการหรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ-วิทยาลัย กับการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.6-3/1-รายงานการจัดโครงการหลักสูตร ค. ครั้งที่ 1    
- 1.2.6-3/2-รายงานการจัดโครงการหลักสูตร ค. ครั้งที่ 2    
- 1.2.6-3/3-รายงานมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561    
- 1.2.6-3/4-รายงานโครงการมหกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561    
4) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) และถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.6-4/1-หนังสือขอรายงานผลการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมาย    
- 1.2.6-4/2-บันทึกข้อความที่ อว 0605.25/สน1466 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562    
- 1.2.6-4/3-หนังสือรายงานผลการถอดบทเรียนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน (0035001) ปีการศึกษา 2561    
5) มีการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมาย
- 1.2.6-5/1-หนังสือขอรายงานผลการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชนเป้าหมาย    
- 1.2.6-5/2-บันทึกข้อความที่ อว 0605.25/สน1466 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562    
- ข้อมูลคณะ-วิทยาลัยหลังจากปิดระบบและส่งกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว