รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.5
(มหาวิทยาลัย) รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)
เชิงปริมาณ  
1.79
จำนวนรายวิชา
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับ 17 รายวิชา
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับ 18 รายวิชา
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับ 19 รายวิชา
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับ 20 รายวิชา
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เท่ากับ 21 รายวิชา

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 2 2 2 2 23
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.2.5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด