รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam)
เชิงปริมาณ  
1.79
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบทักษะด้าน IT และมีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบทักษะด้าน IT ทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับร้อยละ 75
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับร้อยละ 77
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับร้อยละ 79
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับร้อยละ 81
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับร้อยละ 83

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 85.49 86.79
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
87.33 87.35 87.38 87.49 88.22 88.22
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 1 มีนาคม 2562    
- - ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 3 เมษายน 2562    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2562    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 3 กันยายน 2562