รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam)
เชิงปริมาณ  
1.79
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) เท่ากับร้อยละ 15
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) เท่ากับร้อยละ 20
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) เท่ากับร้อยละ 25
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) เท่ากับร้อยละ 30
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (MSU English Exit–Exam) เท่ากับร้อยละ 35

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 36.50 36.50
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
27.13 27.13 27.13 27.13 33.80 33.82
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คณะการท่องเที่ยว    
- คณะการบัญชี    
- รายงานผลสอบ MSU English Exit Exam ส่งกองแผนงาน    
- ผลการรายงานภาพรวมทุกคณะ-วิทยาลัย    
- คณะเทคโนโลยี    
- คณะนิติศาสตร์    
- คณะพยาบาล    
- คณะแพทย์    
- คณะเภสัช    
- คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์    
- คณะวัฒนธรรม    
- คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- คณะวิทยาศาสตร์    
- คณะวิศวกรรม    
- คณะศิลปกรรม    
- คณะศึกษาศาสตร์    
- คณะสถาปัตยกรรม    
- คณะสัตวแพทย์    
- คณะสาธารณสุข    
- คณะสิ่งแวดล้อม    
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
- วิทยาลัยดุริยางค์    
- สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช    
- ข้อมูลคณะ-วิทยาลัยหลังจากปิดระบบและส่งกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว