รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เชิงปริมาณ  
1.79
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 86
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 87
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 88
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 89
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
76.92
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
77.11 76.27 79.19 79.19 79.19 79.19
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- เอกสารแนบ1.2.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ    
- เอกสารแนบ1.2.1-2 หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ    
- เอกสารแนบ1.2.1-3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    
- เอกสารแนบ1.2.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่ง    
- เอกสารแนบ1.2.1-5แผนการดำเนินงาน    
- เอกสารแนบ1.2.1-6 มีการดำเนินงานตามแผน โครงการกิจกรรมที่กำหนด    
- เอกสารแนบ1.2.1-7 มีการประสานงานกับคณะ/หน่วยงานในการติดตามบัณฑิตรายงานข้อมูลการมีงานทำ    
- เอกสารแนบ1.2.1-8 รายงานผลตัวชี้วัด1.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบ12เดือนตามระยะเวลาที่กำหนด    
- เอกสารแนบ12.1-9 รายงานผลต่อคณะ/หน่วยงานรอบ 6 เดือน    
- เอกสารแนบ1.2.1-10รายงานผลต่อคณะ/หน่วยงานรอบ 9 เดือน    
- เอกสารแนบ1.2.1-11 รายงานผลต่อคณะ/หน่วยงานและศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน    
- เอกสารแนบ 1.2.1-12 รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
- เอกสารแนบ 1.2.1-13 รายงานข้อมูลสกอ.    
- เอกสารแนบ1.2.1-14 รายงานผลต่ออธิิการบดีวันรับพระราชทานปริญญาบัตร    
- เอกสารแนบ1.2.1-15 รายงานผลต่ออธิการบดีตามแบบฟอร์ม