รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.4
(มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree)
เชิงปริมาณ  
1.79
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง

จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) เท่ากับ 17 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) เท่ากับ 18 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) เท่ากับ 19 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) เท่ากับ 20 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน (Non Degree) ไม่น้อยกว่า 21 หลักสูตร

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1 1 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 5 12 20 20 49
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.4 รายงานผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย