รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
1.78
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2561

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 80
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 85
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 90
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 95
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการกับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1.10 1.10 1.66
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11.05 20.44 28.73 50.28 66.30 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- 1.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด1.1.3 เสนอต่อมหาวิทยาลัย