รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ
เชิงปริมาณ  
1.79
จำนวน
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ เท่ากับ 1 หลักสูตร
จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOR) หลักสูตรวิชาชีพได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพระดับชาติ/นานาชาติ เท่ากับ 2 หลักสูตร

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
10 10
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.2-1-1 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน    
- 1.1.2-1-2 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 9 เดือน    
- 1.1.2-1-3 หลักสูตรที่ขอรับประเมินเพื่อการเผยแพร่ TQR    
- 1.1.2-1-4 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ให้รับการเผยแพร่ฯ TQR