รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)
เชิงปริมาณ  
1.79
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2561

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - - 33.15 33.15
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
33.15 50.83 50.83 50.83 91.16 91.71
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.1-1-3 หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป 3.01    
- 1.1.1-1-1 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน    
- 1.1.1-1-2 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 9 เดือน    
- 1.1.1-1-4 รายงานสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561