รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.3.2
(มหาวิทยาลัย กรณีที่ 2 คณะ/หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม x 100

เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
186.92
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คณะกรรมการบริหารงานวิจัย    
- คณะกรรมการUIC    
- ขั้นตอนกระบวนการUIC    
- ประกาLรับสมัครUIC    
- ประกาศผลUIC    
- ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- นวัตกรรม-คณะพยาบาลศาสตร์    
- นวัตกรรม-คณะศิลปกรรมศาสตร์    
- เอกสารจัดสรรงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์    
- ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัด 2.2.3.2 กรณีที่ 2 ปี 2561    
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2.3.2 กรณีที่ 2-2561