รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2 ) มีคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3 ) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4 ) มีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
5 ) คณะ/หน่วยงานมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานใช้ผลการคำนวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก (กองอาคารสถานที่)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1 n/a
%
3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2) มีคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4) มีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
5) คณะ/หน่วยงานมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หน่วยงานใช้ผลการคำนวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก (กองอาคารสถานที่)