รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.1
(มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว
เชิงปริมาณ  
2.50
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน-สำนัก/ศูนย์
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว เท่ากับ 16 โครงการ
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว เท่ากับ 17 โครงการ
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว เท่ากับ 18 โครงการ
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว เท่ากับ 19 โครงการ
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมหาวิทยาลัยสีเขียว เท่ากับ 20 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
19 20 20 25
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 7.1.1-1 เอกสารสรุปโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561