รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.4.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
กองการเจ้าหน้าที่
คณะวิชา
   ซ่อน/แสดง
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 56

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 56.88 57.12 57.47
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
56.57 56.66 56.66 57.31 57.38 58.08
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายชื่ออาจารย์วุฒิปริญญาเอก