รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ 1 x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 92
ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 93
ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 94
ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 95
ร้อยละของการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 96

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - 41.94 47.47 47.47 47.47
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47.47 47.47 47.47 47.47 47.47 78.36
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบ 5.3.1 รายงานผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันกับงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 78.35