รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
กองคลังและพัสดุ
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 92
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 93
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 94
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 95
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) เท่ากับ ร้อยละ 96

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - 41.94 55.66 58.01 71.94
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80.34 82.01 85.35 89.83 89.83 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบ 5.3.3 รายงานผลการการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) คิดเป็นร้อยละ 100