รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานกำหนด
กองคลังและพัสดุ และกองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 97
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 97.50
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 98
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 98.50
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 99

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 32.83 38.18 54.39
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58.33 73.58 77.69 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

   
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนมิถุนายน 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ EIS ณ เดือนมกราคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนมีนาคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ EIS ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561    
   
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนเมษายน 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนพฤษภาคม 2561