รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานกำหนด
กองคลังและพัสดุ และกองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรร

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 97
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 97.50
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 98
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 98.50
ร้อยละการบริหารงบประมาณรายจ่ายภาพรวม เท่ากับ ร้อยละ 99

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 32.83 38.18 54.39
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58.33 73.58 77.69 91.34 93.83 97.81
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนกรกฎาคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนมิถุนายน 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนสิงหาคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ EIS ณ เดือนมกราคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนมีนาคม 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ EIS ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนเมษายน 2561    
- รายงานข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ เดือนพฤษภาคม 2561    
- 1 คำสั่ง กก ติดตามเงินแผ่นดิน61    
- 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน-ปี-2561    
- 3 ประชุมครั้งที่1_61    
- 4 ประชุมครั้งที่2_61    
- 5 ประชุมครั้งที่3_61    
- 6. รายงานการประชุมครั้งที่3    
- 7 หลักฐานการแนบเอกสารผ่านระบบบริหารยุทธศาสตร์    
- 8 รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจากกองคลัง    
- 9_3218 รายงานสรุปผลอธิการ