รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.3.1
(กองแผนงาน) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายคณะ/หน่วยงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
3 ) มีการประชุมหรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับคณะ/หน่วยงาน
4 ) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี (รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน)
5 ) มีการรายงานผลตัวชี้วัด 5.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6 ) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 3 3 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน    
2) มีแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
- การประชุมคณะทำงาน    
- แผนการดำเนินงานจัดทำแผนเพิ่มรายได้ฯ    
- ปฏิทินการดำเนินงาน    
3) มีการประชุมหรือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับคณะ/หน่วยงาน
- บันทึกแจ้งหน่วยงานจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย    
- บันทึกเชิญประชุมคณะ หน่วยงาน    
- เอกสารประกอบการประชุม    
4) มีการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดี (รอบ 6 เดือน , 9 เดือน และ 12 เดือน)
- บันทึกแจ้งการกำกับติดตามความก้าวหน้า รอบ 9 เดือน    
- บันทึกแจ้งรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน    
- รายงานผลการจัดทำแผน และ รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ต่ออธิการบดี    
- รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมการกำกับติดตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน    
5) มีการรายงานผลตัวชี้วัด 5.3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ครบถ้วนและถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6) จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ (ตัวชี้วัดที่ 5.3.1) ต่ออธิการบดี ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ