รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.2.1
(มหาวิทยาลัย/กองกองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/ กองกิจการนิสิต) ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.)
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
3
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนงาน/สำนักคอมพิวเตอร์/กองกิจการนิสิต
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการสรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (2560)
2 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
3 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน
4 ) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
5 ) มีการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้ง
6 ) มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
7 ) มีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที้ง 4 ฐาน ตามกำหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
- -
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการสรุปผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรคจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (2560)
2) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
3) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดแนวทางหรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงาน
4) มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
5) มีการรายงานผลการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้บริหารหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้ง
6) มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
7) มีการจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที้ง 4 ฐาน ตามกำหนดเวลาโดยมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)