รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2 ) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5 ) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 4 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 6 7 7 8 8
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-1 คณะกรรมการ ยกร่าง การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560/แผนปฏิบัติราชการฯ คำสั่งที่ 2133/2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-2 ร่าง แผนฯ ประชุมวันที่ 3 ก.ค. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-3 คำสั่งที่ 2497/2560 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2560    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-4 ร่างแผนฯ ฉบับประชุมวันที่ 11 ส.ค. 60    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-5 บันทึกแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 ก.ย.60    
2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-1-6 สรุปโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 61    
3) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
- เอกสารหมายเลข 5.1.1.2-1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 5 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-2 เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ต่อสภาฯ    
4) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1.2-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 19 เม.ย. 61    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 3 ก.ค. 61    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 7 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-2-6 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 9 เดือน ต่อสภา    
5) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ รอบ 9 เดือน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-3-4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ รอบ 11 เดือน    
6) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-4-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน    
7) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-1 รายงานผลรอบ 4 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-2 รายงานผลรอบ 5 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-3 รายงานผลรอบ 7 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-4 รายงานผลรอบ 8 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-5 รายงานผลรอบ 10 เดือน ต่อคณะกรรมการบริหาร    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-6 รายงานผลรอบ 6 เดือน ต่อสภาฯ    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-7 รายงานผลรอบ 9 เดือน ต่อสภาฯ    
8) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป
- เอกสารหมายเลข 5.1.1.-5-8 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเจรจาตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-9 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-10 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกำกับติดตามแผน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-11 ร่าง แผนฯ ใช้ประกอบการประชุมปรับแผน    
- เอกสารหมายเลข 5.1.1-5-12 สรุปการปรับปรุงแผนฯ