รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 5.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1.50
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงาน
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2 ) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4 ) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5 ) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6 ) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7 ) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8 ) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 4 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 6 7 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือสภามหาวิทยาลัย
2) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และการมอบหมายไปสู่บุคลากร
3) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกพันธกิจ
4) มีการติดตามผลการดำเนินงานตามชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา
5) มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
6) มีผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
7) มีการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
8) มีการนำประเด็นข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงหรือทบทวนหรือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในปีต่อไป