รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.2.1
(มหาวิทยาลัย) จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
3
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 6 โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 7 โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 8 โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 9 โครงการ
จำนวนผลงาน/โครงการที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 10 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
3 4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 10 10 10 10 20
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 4.2.1-1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-2 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า    
- มมส 4.2.1-3 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-4 สรุปข้อมูลการมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-5 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสือเมนูอาหารจากปลาร้า    
- มมส 4.2.1-6 ตัวอย่างมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หนังสือห้องเรียนอาเซียน    
- มมส 4.2.1-7 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการการจัดการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 4.2.1-8 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการเปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอาหารจาก "ปลาร้า"    
   
- มมส 4.2.1-9 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการสานทุนวัฒนธรรม    
- มมส 4.2.1-10 ตัวอย่างเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย    
- มมส 4.2.1-11 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 4.2.1 ปี 2561