รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 4.1.1
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ  
4
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีการดำเนินการตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม x 100

คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ ร้อยละ 85
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ ร้อยละ 95
ร้อยละคณะที่มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
100 100
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100 100 100 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารแนบหมายเลข 4.1.1-1 ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนปีงบประมาณ 2561