รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ  
5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
เงินบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย x 100

เงินรายได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.2-7 ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งมมส)    
- มมส 3.1.2-6 หลักฐานแสดงรายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก งบประมาณ    
- มมส 3.1.2-5 หลักฐานการรายงานสรุปร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก    
- มมส 3.1.2-3 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-4 หนังสือแจ้งเวียนระบบกลไกฯ และแนวปฏิบัติในการรับทุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก    
- มมส 3.1.2-1 หลักฐานตัวอย่างการประกาศและประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนภายนอก (สกอ.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)    
- มมส 3.1.2-2 Flow Chart “ระบบกลไกในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก”    
- มมส 3.1.2-1 หลักฐานตัวอย่างการประกาศและประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนภายนอก (สสส.)    
- มมส 3.1.2-1 หลักฐานตัวอย่างการประกาศและประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของแหล่งทุนภายนอก (สกว.)    
- มมส 3.1.2-7 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.1.2 ปี 2561