รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ  
5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
เงินบริการวิชาการที่สมทบให้มหาวิทยาลัย x 100

เงินรายได้ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.12 0.12 0.12 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 3.1.2-4 Flow Chart “ระบบกลไกในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก”    
- มมส 3.1.2-5 แนวปฏิบัติในการขอเบิกเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก