รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
2 ) มีแผนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4 ) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5 ) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 4 4 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
- มมส 3.1.1-1-1 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะหน่วยงาน    
2) มีแผนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
- 3.1.1-1-2 รายงานการประชุม เพื่อจัดทำแผนงานการบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงาน ร่วมกับ ชุมชน/องค์กรเป้าหมาย    
3) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้