รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 3.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
5
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
คณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
2 ) มีแผนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
3 ) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
4 ) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
5 ) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
2 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 4 4 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีพื้นที่ดำเนินการที่ชัดเจน
- มมส 3.1.1-1-1 รายงานการประชุมเพื่อร่วมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับคณะหน่วยงาน    
2) มีแผนการดำเนินงานชุมชนต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน
- มมส 3.1.1-2-2 รายงานการประชุมเพื่อจัดทำแผนงานการบริการทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโดยคณะ/หน่วยงาน ร่วมกับ ชุมชน/องค์กรเป้าหมาย    
- มมส 3.1.1-2-3 หลักฐานการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่ Area based (แผนการดำเนินงาน)    
- มมส 3.1.1-2-3 หลักฐานการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่ Area based    
- มมส 3.1.1-2-1 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
3) มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
- มมส 3.1.1-3-1 ประกาศผลการพิจารณาโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2561 ครั้งที่2    
- มมส 3.1.1-3-1 ประกาศผลการพิจารณาโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2561 ครั้งที่1    
- มมส 3.1.1-3-1 ประกาศผลการพิจารณาโครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2561 ครั้งที่3    
- มมส 3.1.1-3-2 ประกาศผลการพิจารณาโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปี 2561    
4) ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง
- มมส 3.1.1-4-1 โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง : ชุดอุปกรณ์แช่และเพาะงอกข้าวเปลือกในขั้นตอนเดียวสำหรับการผลิตข้างฮางงอก    
- มมส 3.1.1-4-2 โครงการโรงเรียนต้นแบบการสร้างพลเมืองเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจากฐานราก    
- มมส 3.1.1-4-3 โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมหนองเรือ : องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์    
5) ชุมชนสามารถถ่ายทอด หรือขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้
- มมส 3.1.1-5-1 โครงการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1.1-5-2 โครงการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้ ด    
- มมส 3.1.1-5-3 โครงการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้านยาในครอบครัว    
- มมส 3.1.1-5-4 โครงการการจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุชุมชนบ้านเหล่าดอกไม้    
- มมส 3.1.1-5-5 โครงการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของ อบต.เหล่าดอกไม้    
- มมส 3.1.1-5-6 โครงการผลิตไข่ไก่โดยชุมชนผู้สูงอายุในองค์การบริหารตำบลเหล่าดอกไม้    
- มมส 3.1.1-5-7 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    
- มมส 3.1.1-5-8 โครงการพัฒนาตำรับอาหารอีสานเพื่อผู้สูงวัย    
- มมส 3.1.1-5-9 โครงการผักไฮโดรโพนิค    
- มมส 3.1.1-5-10 โครงการบูรณาการการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชน อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม    
- มมส 3.1.1-5-11 หลักฐานการเข้าศึกษาดูงาน