รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.3.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาเอกสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เท่ากับ ร้อยละ 80

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
59.46
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
59.46 36.40 48.53 77.11 81.97 84.61
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ตัวชี้วัดที่ : 2.3.3 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก    
- หนังสือที่ศธ 0530.1(4)/ว1123 ลว.24 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกำกับติกตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561