รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.3.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะที่มีนิสิตระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เท่ากับ ร้อยละ 40

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
39.67
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
39.67 21.08 38.28 44.75 46.91 50.72
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- หนังสือที่ศธ 0530.1(4)/ว1123 ลว.24 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกำกับติกตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
- ตัวชี้วัดที่ : 2.3.2 ) (มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่