รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.3.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย x 100

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ เท่ากับ ร้อยละ 35

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
1.19
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 42.50
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.3.1-กุมภาพันธ์ 2561    
- สรุปร้อยละคุณภาพของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ    
- รายงานผลตัวชี้วัด 2.3.1 ปี 2561    
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3.1 ปี 2561