รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.3.1
(มหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 คณะหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านนวัตกรรม ) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
1.25
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
รายรับที่เกิดจากการนวัตกรรม x 100

เงินที่ได้รับจัดสรรด้านนวัตกรรม

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือชุมชนหรือสังคม ≥ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
4,430,772
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.2.3.1-กุมภาพันธ์ 2561    
- ตัวอย่างนวัตกรรม-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
- นวัตกรรม-คณะเภสัชศาสตร์    
- นวัตกรรม-คณะวิทยาศาสตร์    
- นวัตกรรม-คณะเทคโนโลยี3    
- คณะกรรมการบริหารงานวิจัย    
- โครงการเทคโนโลยีและบ่มเพาะธุรกิจ    
- รายงานผลตัวชี้วัด 2.2.3.1 กรณีที่ 1 ปี 2561    
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2.3.1 กรณีที่ 1-2561    
- ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก    
- ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม