รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
2.5
ผลงาน
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 12 ผลงาน
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 14 ผลงาน
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 18 ผลงาน
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 18 ผลงาน
จำนวนนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม เท่ากับ 20 ผลงาน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
125
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 2.2.2-1ปรกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมIRTC    
- 2.2.2-2ปรกาศรายชื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมIRTC    
- ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.2.2-กุมภาพันธ์ 2561    
- 2.2.2-3 คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา    
- ตัวอย่างโครงการปฏิบัติการผ้าฝ้าย    
- ตัวอย่างโครงการปฏิบัติการเสื่อกก    
- ตัวอย่างคณะการบัญชีและการจัดการ    
- ตัวอย่างผลงาน-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
- ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2.2-2561    
- รายงานผลตัวชี้วัด 2.2.2 ปี 2561    
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2561    
- โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 2561    
- ประกาศผลการพิจารณาทุน-วช.-61-ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย    
- ประกาศผลการพิจารณาทุน-วช.-61-2.3.2-วิจัยเฉพาะเรื่อง    
- ประกาศผลการพิจารณาทุน-วช.-61-2.3.3-วิจัยเพื่อชุมชน    
- ประกาศผลการพิจารณาทุน-วช.-61-3.1-การวิจัยพื้นฐาน    
- ประกาศผลการพิจารณาทุน-วช.-61-3.2-การวิจัยประยุกต์