รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ  
2.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง
รายรับที่เกิดจากงานวิจัยภายนอกที่หักไว้มหาวิทยาลัย x 100

เงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เท่ากับ ร้อยละ 0.05

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
0.05 0.06
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
0.06 0.06 0.06 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรายรับที่เกิดจากการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก    
- ระเบียบวาระการประชุม    
- บันทึกข้อความแจ้งเวียนระบบกลไกจากหน่วยงนภายนอก    
- ระบบกลไกในการรับทุนภายนอก    
- ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.2.1-กุมภาพันธ์ 2561