รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.3
(มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา
เชิงปริมาณ  
3
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา เท่ากับ 60 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา เท่ากับ 65 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา เท่ากับ 70 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา เท่ากับ 75 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการสหวิชา เท่ากับ 80 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
73
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย    
- ประกาศหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- สรุปผลการรายงานตัวบ่งชี้    
- สรุปจำนวนโครงการตามตัวบ่งชี้    
- สรุปรายการโครงการตามตัวบ่งชี้ 2.1.3    
- ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.3-2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนมกราคม 2561    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2561    
- ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนกุมภาพันธ์ 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนมีนาคม 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนเมษายน 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคม 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนมิถุนายน 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนกรกฎาคม 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนสิงหาคม 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดเดือนกันยายน 2561