รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
3
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 50 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 55 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 60 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 65 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 70 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 4 4 63 130
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- มมส 2.1.2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย    
- มมส 2.1.2-9 ประกาศหลักเกณฑ์รายได้ปีงบประมาณ2561บัณฑิตศึกษา    
- มมส 2.1.2-13 ประกาศหลักเกณฑ์-รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 2561    
- มมส 2.1.2-1 แผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 2558-2561    
- มมส 2.1.2-8 ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุน วช. 2561    
- มมส 2.1.2-4 คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย    
- มมส 2.1.2-31 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนมกราคม 2561    
- มมส 2.1.2-32 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561    
- มมส 2.1.2-33 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนมีนาคม 2561    
- มมส 2.1.2-34 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนเมษายน 2561    
- มมส 2.1.2-12 ประกาศหลักเกณฑ์-รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 2561    
- มมส 2.1.2-13 ประกาศผลการพิจารณาทุนป.โทครั้งที่2    
- มมส 2.1.2-14 ประกาศผลการพิจารณาทุนป.โทครั้งที่1    
- มมส 2.1.2-15 ประกาศผลการพิจารณาทุนป.เอกครั้งที่2    
- มมส 2.1.2-16 ประกาศผลการพิจารณาทุนป.เอกครั้งที่1    
- มมส 2.1.2-36 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนมิถุนายน 2561    
- มมส 2.1.2-35 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนพฤษภาคม 2561    
- มมส 2.1.2-37 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนกรกฎาคม 2561    
- มมส 2.1.2-38 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนสิงหาคม 2561    
- มมส 2.1.2-2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2561    
- มมส 2.1.2-3 สรุปโครงการบ่มเพาะนักวิจัย 2561    
- มมส 2.1.2-7 คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม    
- มมส 2.1.2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ-คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์    
- มมส 2.1.2-10 ประกาศทุนวิจัยคณะเภสัชศาสตร์    
- มมส 2.1.2-11 ประกาศทุนวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ    
- มมส 2.1.2-17 ประกาศผล-ทำนุฯ    
- มมส 2.1.2-18 ประกาศผล-บริการวิชาการ    
- มมส 2.1.2-19 ประกาศผล-คณะศึกษาศาสตร์    
- มมส 2.1.2-20 สัญญา-คณะเทคโนโลยี    
- มมส 2.1.2-21 สัญญา-คณะเภสัชศาสตร์    
- มมส 2.1.2-22 สัญญา-คณะแพทยศาสตร์    
- มมส 2.1.2-23 สัญญา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
- มมส 2.1.2-24 ผลการดำเนินโครงการ-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
- มมส 2.1.2-25 ผลการดำเนินโครงการ-สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม    
- มมส 2.1.2-26 ผลการดำเนินโครงการ-สถาปัตยกรรมศาสตร์    
- มมส 2.1.2-27 ใช้ประโยชน์-สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช    
- มมส 2.1.2-28 ใช้ประโยชน์-คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- มมส 2.1.2-29 การสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่ม-แหล่งท่องเเที่ยว    
- มมส 2.1.2-30 การสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่ม-คณะวิทยาศาสตร์    
- มมส 2.1.2-39 ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนกันยายน 2561    
- มมส 2.1.2-40 บันทึกรายงานข้อมูลตัวชี้วัดเจ้าภาพ 2561    
- มมส 2.1.2-41 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.2 ปี 2561    
- รายงานผลตัวชี้วัดทุกเดือนภาพรวมปี 2561    
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย-60-เพิ่มเติม