รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.2
(มหาวิทยาลัย) จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
เชิงปริมาณ  
3
โครงการ
   ซ่อน/แสดง
คณะวิชา/หน่วยวิจัย-บริการ-ทำนุฯ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 50 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 55 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 60 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 65 โครงการ
จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างคุณค่าทางวิชาการหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เท่ากับ 70 โครงการ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 4 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย120-2557    
- ประกาศหลักเกณฑ์รายได้ปีงบประมาณ2561บัณฑิตศึกษา    
- ประกาศหลักเกณฑ์-รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น 2561    
- แผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 2558-2561    
- 2.1.2-1ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนวช.2561    
- 2.1.2-2คำสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย    
- 2.1.2-3ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 -มกราคม 2561    
- 2.1.2-4ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 -กุมภาพันธ์ 2561    
- 2.1.2-5ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 -มีนาคม 2561    
- 2.1.2-6ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 -เมษายน 2561    
- ประกาศหลักเกณฑ์-รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 2561    
- ประกาศผลการพิจารณาทุนป.โทครั้งที่2    
- ประกาศผลการพิจารณาทุนป.โทครั้งที่1    
- ประกาศผลการพิจารณาทุนป.เอกครั้งที่2    
- ประกาศผลการพิจารณาทุนป.เอกครั้งที่1    
- ผลประเมินรายตัวชี้วัด 2.1.2 เดือนมิถุนายน 2561