รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
4
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการวิจัย
2 ) มีระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
3 ) มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนด
4 ) นักวิจัยในกลุ่มวิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายนอก
5 ) นักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ /หนังสือ / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการวิจัย
- 2.1.1-1โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2561    
2) มีระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
- 2.1.1-2คำสั่งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย    
- 2.1.1-3คำสั่งกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้สนการวิจัย    
- 2.1.1-4คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯไหม    
3) มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนด
- สรุปโครงการ-KM-วิจัย-25พค61    
- 2.1.1-5สรุปหน่วยงานเข้าร่วมโครงการขอนแก่น    
- หนังสือเชิญประชุมกมศูนย์วิจัย1-2561    
- 2.1.1-5คำสั่งเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น    
- 2.1.1-6แผนยุทธศาสตร์-Cluster-ศูนย์วิจัย    
4) นักวิจัยในกลุ่มวิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายนอก
5) นักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ /หนังสือ / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน