รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 2.1.1
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
4
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการวิจัย
2 ) มีระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
3 ) มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนด
4 ) นักวิจัยในกลุ่มวิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายนอก
5 ) นักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ /หนังสือ / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2 3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 3 3 3 3 4
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ ความเป็นเลิศทางการวิจัย
- โครงการบ่มเพาะนักวิจัย 2561    
- มมส 2.1.1-1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2561    
2) มีระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมคณะ/หน่วยงานในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย
- หนังสือเรียนเชิญประชุมกม.จัดตั้งศูนย์ฯ    
- มมส 2.1.1-2คำสั่งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย    
- มมส 2.1.1-3 คำสั่งกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย    
3) มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนด
- มมส 2.1.1-5 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2561    
- มมส 2.1.1-4 คำสั่งเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย    
- มมส 2.1.1-6 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2561    
- มมส 2.1.1-7 สรุปโครงการบ่มเพาะนักวิจัย 2561    
4) นักวิจัยในกลุ่มวิจัย / ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหรือแหล่งทุนภายนอก
- มมส 2.1.1-10 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1-2561    
- มมส 2.1.1-8 เอกสารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์    
- มมส 2.1.2-9 บันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านฟิสิกส์    
5) นักวิจัยภายในกลุ่มวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ /หนังสือ / งานสร้างสรรค์ / สิ่งประดิษฐ์เฉพาะด้าน