รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.3
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาได้
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง

1 ) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ น้อยกว่าร้อยละ 80
2 ) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 80.00 – 84.99
3 ) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 85.00 – 89.99
4 ) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป และนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สอบได้ในสาขาที่ใฝ่ฝัน
5 ) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และนักเรียนตั้งแต่ร้อยละ 50 พึงพอใจสาขาที่สอบได้

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
n/a
%
1 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ น้อยกว่าร้อยละ 80
2) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 80.00 – 84.99
3) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 85.00 – 89.99
4) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป และนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 สอบได้ในสาขาที่ใฝ่ฝัน
5) นักเรียน ม.6 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป และนักเรียนตั้งแต่ร้อยละ 50 พึงพอใจสาขาที่สอบได้
- รายงานผลสอบเรียนต่อนักเรียน ม. 6 ปีการศึกษา 2560