รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.2
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม) ระดับความสำเร็จของผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 6
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีแผนงานกิจกรรม/โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี
2 ) มีการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม/โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี
3 ) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี น้อยกว่าร้อยละ 40
4 ) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี ร้อยละ 40.00 – 59.99
5 ) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี ร้อยละ 60.00 ขึ้นไป

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 5 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีแผนงานกิจกรรม/โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี
2) มีการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม/โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) อยู่ในเกณฑ์ดี
3) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี น้อยกว่าร้อยละ 40
4) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี ร้อยละ 40.00 – 59.99
5) โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ในระดับดี ร้อยละ 60.00 ขึ้นไป