รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.3.1
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม) ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
เชิงปริมาณ  
1
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม
   ซ่อน/แสดง
นักเรียนมีผลการทดสอบทางวิชาการ (O-Net) ที่ทุกรายวิชามากกว่าขีดจำกัดล่าง x 100

นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 50
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 65
ร้อยละของผลคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 70

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 0 0 73.04
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
73.04 73.04 73.04 73.04 73.04 73.04
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- ผลการทดสอบO-Net สรุปรวม แยกตามสังกัด    
- ผลการทดสอบO-Net แยกตามรายวิชา    
- ภาพนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม และมีผลการเรียน 4.00    
- ผลการทดสอบO-Net แยกรายบุคคล