รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.7
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เชิงปริมาณ  
2.57
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กองกิจการนิสิต
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีนิสิตและ/ศิษย์เก่าได้รับรางวัลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 x 100

จำนวนคณะทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ ร้อยละ 81
ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ ร้อยละ 82
ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ ร้อยละ 83
ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ ร้อยละ 84
ร้อยละคณะที่มีนิสิตและ/หรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ/หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ เท่ากับ ร้อยละ 85

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
47.62
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
85.71 85.71 85.71 85.71 85.71 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรปรายงาน นิสิตและศิษย์เก่าได้รับรางวัล