รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.6
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.57
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็น โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
4 ) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
5 ) มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนและ/หรือผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 00035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 5 5 5
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 5 5 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- 1.2.6-1/1-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.2.6-1/2-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 0035001 หลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560    
- 1.2.6-1/3-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็น โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
- 1.2.6-2/1-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงาน 0035001 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 1/2560    
- 1.2.6-2/2-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอน 0035001 (15 ธ.ค.2560)    
3) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.6-3/1-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงาน/อาจารย์ผู้สอน 0035001 (15 ธ.ค.2560))    
4) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.6-4/1-ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมที่สำนักศึกษาทั่วไปจัดขึ้น    
- 1.2.6-4/1-ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมที่สำนักศึกษาทั่วไปจัดขึ้น    
5) มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนและ/หรือผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 00035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.6-5/1-รายงานผลการจัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษา 1/2560