รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.6
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.57
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็น โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
4 ) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
5 ) มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนและ/หรือผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 00035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 5 - -
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- - - - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็น โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง
3) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
4) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
5) มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนและ/หรือผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชา 00035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน