รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam)
เชิงปริมาณ  
2.57
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบทักษะด้าน IT และมีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบทักษะด้าน IT ทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 71
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 74
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 77
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 83

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 94.39 80.55 85.88
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
86.36 86.42 86.42 - - -
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- รายงานระดับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฏาคม 2561    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 2 มีนาคม 2561    
- ข้อมูลรายงานผลการทดสอบวัดความรู้ฯ ข้อมูลณ วันที่ 2 เมษายน 2561    
- รายงานระดับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561    
- รายงานระดับตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561