รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.4
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam)
เชิงปริมาณ  
2.57
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
สำนักคอมพิวเตอร์
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบทักษะด้าน IT และมีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบทักษะด้าน IT ทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 71
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 74
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 77
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสำเร็จการศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน (IT Exit-Exam) เท่ากับ ร้อยละ 83

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 94.39 80.55 85.88
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
86.36 86.42 86.42 86.57 88.44 88.44
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 2-1 การจัดประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2561    
- เอกสารหมายเลข 1-1 การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2561    
- เอกสารหมายเลข 3-1 ปฏิทินการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)    
- เอกสารหมายเลข 4-1 ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU IT Exit Exam)    
- เอกสารหมายเลข 5-1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลนิสิตเข้าทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ 2561    
- เอกสารหมายเลข 6-1 การดำเนินการจัดการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 1    
- เอกสารหมายเลข 7-1 การดำเนินการจัดการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 2    
- เอกสารหมายเลข 8-1 การดำเนินการจัดการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี ครั้งที่ 2    
- เอกสารหมายเลข 9-1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ เสนออธิการบดี (ผ่านกองแผนงาน)