รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam)
เชิงปริมาณ  
2.57
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง
จำนวนนิสิตที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ และมีผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน x 100

จำนวนนิสิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 26
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 27
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 28
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 29
ร้อยละของนิสิต(ป.ตรี-โท-เอก)ที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน(MSU English Exit–Exam) เท่ากับ ร้อยละ 30

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
28.61 28.61
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28.61 28.61 26.61 26.61 34.44 34.44
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- สรุปผลการทดสอบ MSU English Exit Exam ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (28 ก.ย. 2561)    
- รายงานผลการทดสอบ MSU English Exit-Exam ภาพรวมทุกคณะ    
- รายงานผลการทดสอบ MSU English Exit-Exam คณะเภสัช (ฉ.แก้ไข)    
- รายงานผลการทดสอบ MSU English Exit-Exam ภาพรวมทุกคณะ ต่อ ผอ. (ฉ.แก้ไข)    
- สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2 ตัว ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบ 2561 ฉบับสมบูรณ์ที่สุด (9 ต.ค.2561)