รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เชิงปริมาณ  
2.58
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กองแผนงาน
   ซ่อน/แสดง
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 78
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 81
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 84
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 87
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 90

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 76.16 76.16 76.16
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
81.95 82.63 82.63 82.63 82.63 82.63
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- เอกสารหมายเลข 1.2.1-5 แผนการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-4 รายงานการประชุม    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-3 ระเบียบวาระการประชุม    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-6 มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-2 หนังสือเชิญประชุม    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-8 รายงานผลตัวชี้วัด 1.2.1 ในระบบบริหารยุทธศาสตร์ตรงเวลาตามปฏิทิน ครบถ้วน และถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผลที่มหาวิทยาลัยกำหนด    
- เอกสารหมายเลข 1.2.1-7 บันทึกข้อความให้คณะตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา    
- เอกสารแนบหมายเลข 1.2.1-9 รายงานสรุปข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด