รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.2
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
กองทะเบียนและประมวลผล
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 80
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 90
ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติการ กับสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ เท่ากับ ร้อยละ 100

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 2.81 2.81 15.17
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
45.76 48.02 51.14 62.50 85.80 100
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.2-4 รายงานผลตัวชี้วัด1.1.2ในระบบบริหารยุทธศาสตร์    
- 1.1.2-5 รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อมหาวิทยาลัย