รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01)
เชิงปริมาณ  
2
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะวิชา
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
   ซ่อน/แสดง
หลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 65
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 75
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึ้นไป (3.01) เท่ากับ ร้อยละ 80

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
36.63 36.63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
36.63 45.35 45.35 45.35 84.21 84.80
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1.1-2 รายงาน สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 30 เมษายน 2561) เสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.1-1 รายงาน สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)    
- 1.1.1-3 รายงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
- 1.1.1-4 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับดี (3.01 คะแนน) ขึ้นไป