รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 1.2.8
(มหาวิทยาลัย) ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ อัตลักษณ์ของนิสิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
สำนักศึกษาทั่วไป
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนนิงาน
2 ) มีการจัดประชุมเชิงปฏบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
3 ) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
4 ) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
5 ) คณะ/หน่วยงานมีการเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่มีการบูรณาการเนื้อหา – กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตรคณะ-วิทยาลัยอื่น ๆ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
3 3
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 5 5 5 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนนิงาน
- 1.2.8-1/1-คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนารายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน    
- 1.2.8-1/2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน    
- 1.2.8-1/3-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)    
- 1.2.8-1/4-คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
2) มีการจัดประชุมเชิงปฏบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมจากคณะ-หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
- 1.2.8-2/1- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1/2559    
- 1.2.8-2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1/2559    
3) มีการจัดเตรียมความพร้อมให้คณะ/หน่วยงาน ที่จะเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.8-3/2-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 ภาคเรียนที่ 2/2559 ครั้งที่ 2/2560    
- 1.2.8-3/3-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2560    
- 1.2.8-3/4-บันทึกข้อความรายงานการประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2560    
- 1.2.8-3/1-รายงานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559    
4) อาจารย์ผู้สอนผ่านการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
- 1.2.8-4/1-รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559    
5) คณะ/หน่วยงานมีการเปิดสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนที่มีการบูรณาการเนื้อหา – กิจกรรมการเรียนการสอนกับผลงาน หรือกิจกรรมการบริการวิชาการของคณะ-วิทยาลัย หรือร่วมกับหลักสูตรคณะ-วิทยาลัยอื่น ๆ
- 1.2.8-5/1-รายงานผลการดำเนินงานการบูรษการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์    
- 1.2.8-5/2-รายงานผลการดำเนินงานการบูรษการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม    
- 1.2.8-5/3-รายงานผลการดำเนินงานการบูรษการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะแพทยศาสตร์    
- 1.2.8-5/4-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- 1.2.8-5/5-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะการบัญชีและการจัดการ    
- 1.2.8-5/6-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะมนุษยศาสตร์    
- 1.2.8-5/7-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะเทคโนโลยี    
- 1.2.8-5/8-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง    
- 1.2.8-5/9-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะวิทยาการสารสนเทศ    
- 1.2.8-5/10-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์    
- บันทึกรายงานถึงอธิการ (ตามแบบฟอร์ม)    
- 1.2.8-5/11-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะวัฒนธรรมศาสตร์    
- 1.2.8-5/12-รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการเนื้อหา-กิจกรรมกับผลงาน หรือกิจกรรมบริการวิชาการในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์