รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.2.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการศึกษานานาชาติ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
1
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
งานกิจการ ต่างประเทศ
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง

1 ) เว็บไซด์ของคณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษา
2 ) มีการจัดทำป้ายที่แสดงภายในหน่วยงานอย่างน้อย 2 ภาษา อย่างน้อยร้อยละ 50
3 ) มีแบบฟอร์มการให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา อย่างน้อยร้อยละ 50
4 ) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ หรือ ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ (ระดับ 4 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ หน่วยงานสำนัก -สถาบัน-ศูนย์ หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
5 ) มีระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ โดยระบบประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว (ระดับ 5 คณะ/หน่วยงานใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
4
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 4 4 4 5 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) เว็บไซด์ของคณะ/หน่วยงานมีอย่างน้อย 2 ภาษา
- 1.1 Link : หน่วยงาน สนันสนุนการเรียนการสอน    
- 1.2 Link : หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน    
2) มีการจัดทำป้ายที่แสดงภายในหน่วยงานอย่างน้อย 2 ภาษา อย่างน้อยร้อยละ 50
- 2.2 ป้ายบอกทาง 2 ภาษา    
3) มีแบบฟอร์มการให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา อย่างน้อยร้อยละ 50
- 3.1 Link : แบบฟอร์การให้บริการอย่างน้อย 2 ภาษา    
4) มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ หรือ ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ (ระดับ 4 หน่วยงานวิจัย-บริการวิชาการ-ทำนุฯ หน่วยงานสำนัก -สถาบัน-ศูนย์ หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
- 4.1 Link : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษานานาชาติ หรือ ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการศึกษานานาชาติ    
- 4.2 รายงานผลโครงการ GCC & GLC 2016    
- 4.3 รายงานผลโครงการ Student Ambassadors 2017    
- 4.4 รายงานผลโครงการ Esarn to ASEAN    
- 4.5 ขออนุมัติโครงการ GCC 2017    
5) มีระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติและบุคลากรต่างชาติ โดยระบบประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว (ระดับ 5 คณะ/หน่วยงานใช้ผลร่วมกับมหาวิทยาลัย)
- 5.1 ระบบฐานข้อมูลนิสิตต่างชาติ    
- 5.2 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรชาวต่างชาติ    
- 5.3 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ