รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.3
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

1 ) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2 ) มีคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3 ) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
4 ) มีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
5 ) มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยร้อยละ 5 % (หน่วยงานใช้ผลการคำนวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากกองอาคารสถานที่)

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - 1 1 2
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 3 4 n/a
%
4 5
Chart.
   ซ่อน/แสดง

1) มีการกำหนดนโยบายหรือมาตรการการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-1-1 ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน    
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-1-2 ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติการส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานฯ    
2) มีคณะกรรมการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-2-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้า    
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-2-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภานในมหาวิทยลัยมหาสารคาม    
3) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-3-1 แผนการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560    
4) มีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-4-1 สรุปรายงานโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชกหารและสถาบันการศึกษาของรัฐ    
5) มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยร้อยละ 5 % (หน่วยงานใช้ผลการคำนวนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากกองอาคารสถานที่)
- เอกสารหมายเลข 7.1.3-5-1 รายงานจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560