รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 7.1.1
(มหาวิทยาลัย/คณะ-หน่วยงาน) ระดับความสำเร็จของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 5 ของประเทศ
เชิงปริมาณ  
2
ระดับความสำเร็จ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ/หน่วยงาน
กองอาคารสถานที่
   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ไม่เกิน 1 ใน 5 ของประเทศ

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- 0 - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
n/a
%
n/a
%
3 3 n/a
%
n/a
%
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 2017