รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.4
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student)
เชิงปริมาณ  
0.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ x 100

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

-
-
-
-
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติกับมหาวิทยาลัย (Inbound Exchange Student) และ/หรือแลกเปลี่ยนนิสิต มมส กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Outbound Exchange Student) เท่ากับ ร้อยละ 20

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
70.59 70.59 10.73 10.73 10.73 24.29
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1 วาระประชุมหารือเพื่อนวางแผนการดำเนินการ และทบทวนผลการดำเนินงาน    
- 1.2 รายงานประชุมหารือเพื่่อวางแผนนการดำเนินงาน ทบทวนผลการดำเนินงาน รายตัวชี้วัด    
- 1.3 ระบบและกลไกหรือแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล    
- 1.4 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
- 1.5 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 7 เดือน    
- 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 9 เดือน    
- 1.7 รายงานผลการดำเนินงาน กพร. รอบ 10 เดือน    
- 1.8 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 11 เดือน    
- 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 12 เดือน