รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.3
(มหาวิทยาลัย) ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student)
เชิงปริมาณ  
0.5
ร้อยละ
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง
จำนวนคณะที่มีนิสิตต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร International Student x 100

จำนวนคณะทั้งหมด

   ซ่อน/แสดง

ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) เท่ากับ ร้อยละ 55
ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) เท่ากับ ร้อยละ 60
ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) เท่ากับ ร้อยละ 65
ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) เท่ากับ ร้อยละ 70
ร้อยละของคณะที่มีนิสิตชาวต่างชาติมาศึกษาในหลักสูตร (International Student) มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
66.67 66.67 76.19 76.19 80.95 85.71
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1 วาระประชุมหารือเพื่อนวางแผนการดำเนินการ และทบทวนผลการดำเนินงาน    
- 1.2 รายงานประชุมหารือเพื่่อวางแผนนการดำเนินงาน ทบทวนผลการดำเนินงาน รายตัวชี้วัด    
- 1.3 ระบบและกลไกหรือแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล    
- 1.4 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
- 1.5 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 7 เดือน    
- 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 9 เดือน    
- 1.7รายงานผลการดำเนินงาน กพร. รอบ 10 เดือน    
- 1.8 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 11 เดือน    
- 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 12 เดือน