รายละเอียดตัวชี้วัดที่ : 6.1.1
(มหาวิทยาลัย) จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List)
เชิงปริมาณ  
1
คน
   ซ่อน/แสดง
ทุกคณะ
กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
   ซ่อน/แสดง

จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) เท่ากับ 200 คน
จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) เท่ากับ 250 คน
จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) เท่ากับ 300 คน
จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) เท่ากับ 375 คน
จำนวนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ กับคณาจารย์/คณะ/หน่วยงาน/มมส (Academic Peer List) มากกว่าหรือเท่ากับ 400 คน

   ซ่อน/แสดง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
- - - n/a
%
n/a
%
n/a
%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
143 143 389 389 463 473
Chart.
   ซ่อน/แสดง

- 1.1 วาระประชุมหารือเพื่อนวางแผนการดำเนินการ และทบทวนผลการดำเนินงาน    
- 1.2 รายงานประชุมหารือเพื่่อวางแผนนการดำเนินงาน ทบทวนผลการดำเนินงาน รายตัวชี้วัด    
- 1.3 ระบบและกลไกหรือแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล    
- 1.4 คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    
- 1.5 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 7 เดือน    
- 1.6 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 9 เดือน    
- 1.7 รายงานผลการดำเนินงาน กพร. รอบ 10 เดือน    
- 1.8 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 11 เดือน    
- 1.9 รายงานผลการดำเนินงาน กพร รอบ 12 เดือน